परिपत्र- जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयहरु सबै/महा/उपमहा/नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाँउपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.