कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखा

कर्मचारी प्रशासन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाको कार्य विवरण देहाय बमोजिम रहेको छः

 • मन्त्रालय र अन्तर्गत कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा, बढुवा र अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूलाई दिइने पुरस्कार एवं विभागीय सजाय सम्बन्धी,
 • कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी (निवृत्तिभरण, उपदान, औषधिउपचार, संचयकोष आदि),
 • मन्त्रालय र अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको कार्यविवरण, त्रैमासिक एवं वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्यांङ्कन सम्बन्धी,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको संगठनात्मक स्वरुप सम्बन्धी,
 • मन्त्रालय र अन्तर्गत निकायको लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था सम्बन्धी,
 • कर्मचारीहरूको विवरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी,
 • मातहतका कार्यालयहरूको व्यवस्थापकीय निरीक्षण एवं निर्देशन दिने सम्बन्धी,
 • प्रशासनिक तथा आर्थिक अनियमितता छानविन एवं दण्ड र पुरस्कार सम्बन्धी कार्य,
 • अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी कार्यहरू,
 • सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र तत्सम्वन्धी नियमावली अनुसार सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्य,
 • सार्वजनिक खरिद इकाईको रुपमा कार्य गर्ने,
 • बोलपत्र मूल्यांकन समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्ने,
 • जिन्सी निरीक्षण र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू,
 • मन्त्रालयको भौतिक सम्पत्तिको सुरक्षा एवं मर्मतसंभार, लिलाम, मिन्हा र सरसफाइ कायम राख्ने सम्बन्धी कार्य,
 • मन्त्रालयका विद्युतीय उपकरणहरु तथा गाडीहरुको सुरक्षा, मर्मत एवं व्यवस्थापन सम्बन्धी,
 • मेशीन, उपकरण सार्वजनिक खरिद गर्दा अपनाउनु पर्ने मापदण्ड र नम्स निर्धारण सम्बन्धी,
 • जग्गा तथा अन्य अचल सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धी कार्यहरू,
 • मन्त्रालयका सम्पूर्ण सम्पत्तिको सुरक्षा तथा प्रवर्र्धन कार्य,
 • सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी सम्पर्क शाखाको रुपमा कार्य गर्ने,
 • मन्त्रालयको भण्डार संचालन कार्य,
 • मन्त्रालयको मूलदर्ता चलानी तथा जनसम्पर्क तथा रिसेप्सनसम्बन्धी कार्य,
 • अन्य शाखामा नतोकिएका भैपरी आउने कार्यहरु,
 • मन्त्रालयमा मासिक बैठक आयोजना गर्ने,
 • मन्त्रालयमा आउने विदेशी अतिथिहरुलाई शिष्टाचार कायम गर्ने,
 • सार्वजनिक खरिद कार्यको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने,
 • रिक्त पदको पदपूर्तिको लागि माग आकृति पठाउने कार्य,
 • संकलित पाठ्यसामग्रीहरुको वर्र्गीकरण, सूचीकरण लगायतका प्राविधिक कार्य गर्ने । वर्र्गीकरण, सूचीकरण भएका सामग्रीहरुको सामयिक–ग्रन्थसूची तयार गरी प्रकाशन गर्न व्यवस्था मिलाउने,
 • पाठकहरुले खोजेको पुस्तक, पत्र–पत्रिका आदि Computer Software मा Data Entry  गर्न लगाउने, मन्त्रालयले बनाएको डाटावेशमा सामग्रीहरु (Online Public Access Catalogue -OPAC) प्रयोग गरी सेवा दिने व्यवस्था मिलाउने,
 • पुस्तक तथा पत्र–पत्रिकाहरुको संरक्षण सम्बर्धन गरी यथास्थितिमा राख्न लगाउने,
 • दुर्लभ र उपयोगी पुस्तकहरुलाई सुरक्षित गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
 • इन्टरनेटको माध्यमद्वारा पाठकहरुलाई सूचनाहरु उपलव्ध गराउने र
 • स्थानीय निकायको घर, जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण, कारोबार र अभिलेख तथा यसको विवाद र हकभोग स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यहरु ।