परिपत्र सम्बन्धमा- महा/उपमहा/नगरपालिकाहरु, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सबै/गाँउपालिकाहरु ,गाउँकार्यपालकाको कार्यालय सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.