खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा- श्री जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय सबै ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.