सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम (३) बमोजिम मन्त्रालयको संक्षिप्त जानकारीमूलक पुस्तिका, २०७२

Document: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.