Library

Title Type Document
MCPM Revision Notice Image icon MCPM revision.jpg
नयाँ नगरपालिकाहरुकाे न्यूशकासकाे अभिमुखीकरण सम्वन्धमा Notice Image icon नयाँ नगरपालिकाहरुकाे न्यूशकासकाे अभिमुखीकरण सम्वन्धमा.jpg
Notice for MCPM Piloting Municipalities 2071.72 Notice Image icon Notice for MCPM Piloting 2071.72.jpg
न्यूशकास मापनको टोली परिचालन सम्बन्धमा Notice Image icon न्यूशकास मापनको टोली परिचालन सम्बन्धमा.jpg
Detail Notice for MCPM Piloting 2071.72 Notice PDF icon piloting detail notice.pdf
Notice for MCPM Piloting 2071.72 Notice Image icon Notice for MCPM Piloting 2071.72.jpg
नया नगरपालिका घोषणा हुदा गाभिएका गाविसको आ.व.०७१.७२ को न्यूशकास मापन सम्बन्धमा Notice Image icon new mun mcpm for vdc.jpg
गाबिसहरुलाई समूहकृत गर्ने सम्बन्धमा Notice Image icon गाबिसहरुलाई समूहकृत गर्ने सम्बन्धमा.jpg
Re-Notice for DDC and MUN MCPM 2071.72 Notice Image icon Re-Notice for DDC and MUN MCPM 2071.72.jpg
कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा Notice Image icon कार्यक्रममा सहभागी सम्बन्धमा.jpg

Pages